Јавне набавке

Конкурсна документација за ЈНМВ 02-17.

Позив за подношење понуда за ЈНМВ бр. 02-17.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈНМВ број 02/17

Обавештење о измени КД за ЈНМВ бр. 02-17

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Пречишћен текст конкурсне документације за ЈНМВ бр. 02-17

Одлука о додели уговора за Јавну набавку мале вредности број 02-17

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр. 02-17